เครื่องหมายโรงเรียน
เครื่องหมายโรงเรียน
 
       

        หัวนาค   นาคเป็นพาหนะของพระวรุณเจ้าแห่งฝน และคติไทยถือว่านาคเป็นผู้บันดาลให้ฝนตก ท้องถิ่นอำเภอปากพนังพื้นที่ได้รับฝนตามฤดูกาลอย่างเพียงพอพื้นที่มีนามากผลิตผลข้าวมีมากจนต้องส่งไปขายเลี้ยงชีพได้ทั่วภาคใต้และยังส่งไปขายต่างประเทศได้อีกด้วย อาชีพหลักของชาวปากพนังสมัยก่อนคือ ทำนา ถัดไปคือ การประมง การค้าขาย เรียกได้ว่าเป็นถิ่นที่อุดมสมบูรณ์ สัญลักษณ์ หัวนาค จึงหมายถึงความอุดมสมบูรณ์        ปีก    เป็นเครื่องหมายแห่งความเร็ว ความว่องไว เช่นเดียวกับปีกของสัตว์ที่บินไปไหนมาไหนด้วยความรวดเร็ว


        วงล้อธรรมจักร    เป็นเครื่องหมายจักรแห่งธรรม หรืออำนาจแห่งธรรม ถือธรรมเป็นอำนาจหมุนไปในทิศทางที่ถูกต้องและรวดเร็ว สัญลักษณ์         วงล้อธรรมจักร จึงหมายถึง ความเจริญก้าวหน้า
สีประจำโรงเรียน  ฟ้า - แดง


 
          สีฟ้า หมายถึง  สีแห่งทะเลถือตามสีในแผนที่ ที่ใช้สีฟ้าแทนสีแห่งทะเลและมหาสมุทร อันเป็นทำเลที่ตั้งของ อำเภอปากพนัง ซึ่งจดทะเลและมหาสมุทรทางทิศตะวันออก ซึ่งเป็นที่ที่มีความอุดมสมบูรณ์ไปด้วยกุ้ง หอย ปู ปลา ทะเลยังเป็นที่ประกอบอาชีพ เป็นทางคมนาคมสำหรับอำเภอนี้กับอำเภอและจังหวัดอื่น ๆ  รวมทั้งต่างประเทศ


          สีแดง หมายถึง ชาติ หรือส่วนรวมแล้ว ยังหมายถึงความเป็นอันหนึ่งอัน