วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
                 

                           วิสัยทัศน์

                                 "   มีมโนธรรม  เลิศล้ำวิชาการ  สืบสานภูมิปัญญา  ก้าวหน้าเทคโนโลยี "