พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ / เป้าหมาย           พันธกิจ
                ๑. จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนมีจิตสำนึกในด้าน คุณธรรม จริยธรรม และศีลธรรม
                ๒. ส่งเสริมสนับสนุนจัดกระบวนการเรียนรู้ ให้ผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ
                ๓. ส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้ตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง โดยบูรณาการภูมิปัญญาท้องถิ่นกับเทคโนโลยี
                ๔. ส่งเสริมและสนับสนุนด้านเทคโนโลยีมาใช้ในการจัดการเรียนรู้อย่างหลากหลาย
                ๕.ส่งเสริมพัฒนาระบบการจัดการ พัฒนานักเรียน ครู บุคลากร สู่มาตรฐานสากล
                ๖.ส่งเสริมและพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
                ๗.คงไว้ซึ่งมาตรฐานโรงเรียนรางวัลพระราขทานและพัฒนาสู่ความยั่งยืน
                ๘. ส่งเสริมพัฒนาบรรยากาศ สิ่งแวดล้อมแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน    
 
           เป้าหมาย
               ๑.นักเรียนโรงเรียนปากพนังเป็นผู้ที่มีจิสำนึกในด้านคุณธรรม จริยธรรมและศีลธรรม
               ๒.นักเรียนเป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ เป้นผู้นำทางด้านวิชาการและมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงขึ้น
               ๓.นักเรียนสามารถนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ตามแนวพรัราชดำริและภูมิปัญญาท้องถิ่นมาประยุกต์ใช้อย่างเหมาะสม
               ๔.นักเรียน ครูและบุคลากร สามารถใช้เทคโนโลยีได้อย่างหลากหลายทันต่อความเปลี่ยนแปลง
               ๕.โรงเรียนปากพนังมีระบบการจัดการที่ดี  และเป็นที่ยอมรับต่อสาธารณชน
               ๖.นักเรียน ครูและบุคลากร ได้รับการพัฒนาสู่สากล
               ๗.นักเรียนได้รับการพัฒนาตามระบบช่วยเหลือนักเรียน
               ๘.โรงเรียนปากพนังได้เข้ารับการประเมินเพื่อรับรางวัลโรงเรียนพระราชทาน
               ๙.โรงเรียนปากพนังมีภูมิทัศน์ สิ่งแวดล้อม แหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ของนักเรียน
          กลยุทธ์
               ๑. พัฒนานักเรียนให้เป็นผู้มีจิตสำนึกในด้าน คุณธรรม จริยธรรม และศีลธรรม
               ๒. สร้างความเป็นผู้นำทางด้านวิชาการ
               ๓. ส่งเสริมการจัดกิจกรรมและกระบวนการเรียนรู้ โดยบูรณาการภูมิปัญญาท้องถิ่นกับเทคโนโลยี
               ๔. ส่งเสริมและสนับสนุนการนำเทคโนโลยีมาใช้ ในการจัดการเรียนการสอนและการเรียนรู้ตลอดชีวิต
               ๕. พัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่มาตรฐานการรับรองจากองค์กรภายนอก
               ๖. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา