ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศโรงเรียนปากพนัง เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (ชาวต่างชาติ) โรงเรียนมีความประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (ชาวต่างชาติ) จำนวน 2 อัตรา ตำแหน่ง ครูอัตราจ้างสอนภาษาจีน และครูอัตราจ้างสอนภาษาอังกฤษ ตามประกา
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษา ประเภทห้องเรียนปกติ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2566
เอกสารแนบ : https://drive.google.com/file/d/1YQsw7HPsC7cPYQkPHplKl6a8TcK8yJSn/view?usp=sharing
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษา ประเภทห้องเรียนปกติ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2566
เอกสารแนบ : https://drive.google.com/file/d/1tv5u5KtI5V0aIscM8rzRObWXoiNQS0go/view?usp=sharing

ประกาศผลการเข้าศึกษาต่อ ม.1 โครงการพิเศษส่งเสริมพัฒนาศักยภาพด้านภาษาสู่สากล (EIP) ปีการศึกษา 2566
ประกาศผลการเข้าศึกษาต่อ ม.4 โครงการพิเศษด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี (SMTP) ปีการศึกษา 2566
ประกาศผลการเข้าศึกษาต่อ ม.1 โครงการพิเศษด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี (SMTP) ปีการศึกษา 2566
การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ด้วยระบบ Digital Testing ปีการศึกษา 2565
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษา ห้องเรียนพิเศษ ชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2566
ประกาศรับสมัครนักเรียน ชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2566
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและสิ่งก่อสร้างประกอบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
โครงงานคอมพิวเตอร์ม.ปลาย
รับสมัครสอบแข่งขันวัดความรู้ โครงการส่งเสริมการศึกษา ปีการศึกษา 2565
>> สมัครสอบแข่งขัน <<
https://forms.gle/gGRGAdMC8kmqhPfW9

>> รายชื่อนักเรียนสอบโครงการส่งเสริมการศึกษา ปีการศึกษา 2565 <<

>> ประกาศผลการสอบ <<

สถานที่ท่องเที่ยวเมืองปากพนัง
เอกสารประกอบการนิเทศการจัดการเรียนการสอน ปีการศึกษา 2565
เอกสารทั้งหมด
โรงเรียนปากพนัง เชิญชวนนักเรียน ครู บุคลากร และผู้ปกครอง ทำแบบประเมินความเสี่ยงของตนเองผ่าน Thai save Thai ก่อนออกจากบ้านทุกวัน
ลงทะเบียนได้ที่ https://savethai.anamai.moph.go.th/main.php
การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
การอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning สู่การสร้างนวัตกรรม ด้วยกระบวนการคิดขั้นสูงเชิงระบบ GPAS 5 Steps
เกียรติบัตรนักเรียนที่มีผลการเรียนดีเด่น ภาคเรียนที่ 2/2564
ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้องเรียนปกติ ปีการศึกษา 2565
ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนปกติ ปีการศึกษา 2565
ประกาศรายชื่อนักเรียนผู้มีสิทธิ์สอบ ม.1, ม.4 (ห้องเรียนปกติ) ปีการศึกษา 2565
ประกาศโรงเรียนปากพนัง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอน วิชาเอกพลศึกษา
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอน วิชาเอกพลศึกษา
พิธีมอบเกียรติบัตรและโล่รางวัล โครงการส่งเสริมการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๔
พิธีมอบเกียรติบัตรและโล่รางวัล โครงการส่งเสริมการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๔
โดย โรงเรียนปากพนัง ร่วมกับ สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนปากพนัง
วันจันทร์ที่ 7 มีนาคม ๒๕๖๔
เวลา ๘.๐๐-๑๒.๐๐ น.
ณ หอประชุมฟ้า-แดง โรงเรียนปากพนัง
รับสมัครนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 2565 โรงเรียนปากพนัง
โครงการจัดอบรมพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ของนักเรียน ม.3 และ ม.6 ประจำปีการศึกษา 2564

โครงการจัดอบรมพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ของนักเรียน

4 สาระวิชาหลัก ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 5 สาระวิชาหลัก ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

ประจำปีการศึกษา 2564 ระหว่างวันที่ 7-11 กุมภาพันธ์ 2565

 

 

เชิญชวนเพื่อนครูและนักเรียนร่วมวัดทักษะทางดิจิทัล ภายในวันที่ 10 ก.พ.2565 การพัฒนาทักษะดิจิทัลผ่าน Online Learning Platform ใน 2 ช่องทาง
เชิญชวนเพื่อนครูและนักเรียนร่วมวัดทักษะทางดิจิทัล ภายในวันที่ 10 ก.พ.2565 การพัฒนาทักษะดิจิทัลผ่าน Online Learning Platform ใน 2 ช่องทาง
 
1. เว็บไซต์ : [https://learndiaunjaicyber.ais.co.th]
(พิมพ์คำว่า learndiaunjaicyber.ais.co.th ในช่อง URL โดยไม่ต้องกรอก www)
 
2. แอปพลิเคชัน : อุ่นใจ CYBER
สามารถดาวน์โหลดผ่านทาง App Store สำหรับระบบ iOS หรือ Play Store สำหรับระบบ Andriod

ขั้นตอนการลงทะเบียน
กดไฟล์ด้านล่าง
V


 
 
ประกาศรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2565
ผลการเรียนเฉลี่ยรวม 5 ภาคเรียน
ฟอร์มรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้น ม.4 ประเภทโควตา

ประกาศผลโควตา หนังสือนำ กรุณาอ่านให้ชัดเจน


บัญชีรายชื่อแนบท้ายประกาศ   มีข้อสงสัยติดต่อสอบถามครูณปวร  คงทอง

เลื่อนรายงานตัวยืนยันสิทธิ์ เป็นวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 08.00น. - 16.00น. 

รายงานตัวยืนยันสิทธิ์โควตาแผนวิทย์-คณิต ฟอร์มยืนยัน

รายงานตัวยืนยันสิทธิ์โควตาแผนศิลป์-คณิต ฟอร์มยืนยัน
รายงานตัวยืนยันสิทธิ์โควตาแผนศิลป์-ทั่วไป ฟอร์มยืนยัน
รายงานตัวยืนยันสิทธิ์โควตาแผนศิลป์-อังกฤษ ฟอร์มยืนยัน
รายงานตัวยืนยันสิทธิ์โควตาแผนศิลป์-จีน ฟอร์มยืนยัน
รายงานตัวยืนยันสิทธิ์โควตาแผนSMTP ฟอร์มยืนยัน

สรุปการยืนยันสิทธิ์โควตาเข้าเรียนชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2565

 
รับสมัครสอบโครงการส่งเสริมการศึกษา ปีการศึกษา 2564
สมัครออนไลน์  https://forms.gle/CCrbN8jZbji3ETqW8
รายชื่อผู้สมัครสอบทางออนไลน์  https://bit.ly/3nZjcj5 

ตรวจสอบรายชื่อและห้องสอบ 

สาธารณะสุขอำเภอบริการตรวจ ATK ที่โรงเรียนปากพนัง วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 08.00 น. - 12.00 น.
สนใจลงทะเบียนได้ที่ https://shorturl.asia/YdUT5คิดอาร์โค้ดการติดต่อเรียนซ้ำ แต่ละรายวิชา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564