คณะผู้บริหาร

ดร.สุภาพ เต็มรัตน์
ผู้อำนวยการโรงเรียนปากพนัง

นางสาวเรวดี อนุรักษ์
รองผู้อำนวยการกลุ่มงานบริหารงานบุคคล

นางสาวกาญจนา สงณรงค์
รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงบประมาณ

นางสาวเรวดี อนุรักษ์
รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไป

นายณรงฤทธิ์ ขุนทองจันทร์
รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ

นายสายัณห์ อินทุ่ม
รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน

นายณรงฤทธิ์ ขุนทองจันทร์
รองผู้อำนวยการกลุ่มงานนโยบาย แผนงาน และสารสนเทศ