กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางราตรี ลือแก้ว
ครูชำนาญการพิเศษ

นายวิชาญ ศรีหะรัญ
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวพรทิพย์ กุศลสนอง
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวศมนวรรณ สุขชุ่ม
ครูชำนาญการพิเศษ

นางนพยง วงศ์สีแก้ว
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวบุษบา พิทักษ์
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวมาลี จันทรศรี
ครูชำนาญการ

นางสาวศิรินทิพย์ รจนา
ครูชำนาญการ

นางสาวชณิดาภา ศรีเปารยะ
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวสกุลกานต์ แก้วเก้า
ครูชำนาญการ

นางสาวชุติมา หนูเกื้อ
ครู

นางสาวดามันญา ลักษณะวิลาส
ครูชำนาญการ

นางสาวดวงใจ ปั้นวงศ์
ครูชำนาญการ