กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นางสาวณัฐปภัสร์ เรืองสวัสดิ์
ครูชำนาญการ

นางสาวขวัญใจ บุญฤทธิ์
ครูชำนาญการพิเศษ

นางณิชกานต์ อมรลักษณ์
ครูชำนาญการพิเศษ

นางปราณี ขนานทอง
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวละมัย รัตนนิพนธ์
ครูชำนาญการพิเศษ

นางวาริธร ราชสังข์
ครูชำนาญการพิเศษ

นายอภิชาติ สาระพันธ์
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวนวรัตน์ ลีละศุภพงษ์
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวจุฬาลักษณ์ จันทร์อินแก้ว
ครูชำนาญการ

นางสาวบังอรศรี ทองเพ็ชร
ครูชำนาญการ

นางสาวศิริวรรณ ขำพาลี
ครู

นางสาวประกายมาส อินทรสุวรรณ
ครู

นางสาวภัคพิศศา แทนศิลป
ครูผู้ช่วย

นายมนัสวี อุตรมาศ
ครู

นางสาวพิมพ์มณี สุวรรณวงศา
ครูผู้ช่วย