กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสาวจิราภรณ์ จันทวี
ครูชำนาญการ

นางสุดารัตน์ ผลส่ง
ครูชำนาญการพิเศษ

นายณปวร คงทอง
ครูชำนาญการพิเศษ

นายพิสุทธิ์ เจริญขุน
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวสายสุดใจ ดำศรี
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสุธิรา เพชรชูช่วย
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวอาภาภรณ์ ไสฉิม
ครูชำนาญการพิเศษ

นางมลฤดี แสงศรีดำ
ครูชำนาญการ

นางสาวชไมพร พุมดวง
ครูชำนาญการ

นางสาวสุคนฑา พูลสวัสดิ์
ครูชำนาญการ

นางสาวศศิกานต์ เพ็ชรหนู
ครูชำนาญการ

นางสาวประภาพร ขวัญชุม
ครูชำนาญการ

นางสาวลักขณา แสงแพร้ว
ครูชำนาญการ

นายกฤตินันท์ ชนรักษ์ธรรม
ครูชำนาญการ

นางสาววัชราพร คงสง
ครูชำนาญการ

นางสาวเสาวันดี ชนะเพ็ชร์
ครูชำนาญการ

นางศิวพร หนูมณี
ครูชำนาญการ

นายเอกวัช เพ็ชรเกตุ
ครูชำนาญการ

นางสาวปิยะวรรณ ละม่อม
ครูชำนาญการ

นางสาวประภาพร ลิ่มเรืองธรรม
ครู

นางสาวภรณ์นภา ทองชู
ครู

ว่าที่ร.ต.วรพล ครุฑวิสัย
ครู

นางสาวหทัยรัตน์ มีแสง
ครู

นายป.ภูรินทร์ พรหมนิล
ครูอัตราจ้าง