กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นายเดชา เพชรอาวุธ

นายกุลชร มุสิแก้ว

นางชนิภา ศรีสังข์ทอง

นางสาวธัญลักษณ์ ไกรสยาม

นางหทัยทิพย์ นาคบัวแก้ว

ว่าที่ ร.ต.สมชาย ราหมาด

นายธวัชชัย ทิพย์รัตน์

นายเชษฐ์ศักดิ์ จันทร์ขาว

นางสาวมธุรส นวลเกลื่อน

นางสาวสาวิตรี ขาวมัน

นายเจริญ บุษบงกรด

นายอนุพงศ์ บุญประกอบ