กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

นายกุลชร มุสิแก้ว
ครูชำนาญการพิเศษ

นายเดชา เพชรอาวุธ
ครูชำนาญการ

นางชนิภา ศรีสังข์ทอง
ครูชำนาญการพิเศษ

นายมลรักษ์ ฆังมณี
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวธัญลักษณ์ ไกรสยาม
ครูชำนาญการ

นายเชษฐ์ศักดิ์ จันทร์ขาว
ครูชำนาญการ

ว่าที่ ร.ต.สมชาย ราหมาด
ครูชำนาญการ

นางหทัยทิพย์ นาคบัวแก้ว
ครูชำนาญการ

นางจุรี เอี่ยมจิตติรักษ์
ครูชำนาญการ

นางสาวมธุรส นวลเกลื่อน
ครู

นางสาวสาวิตรี ขาวมัน
ครู

นายอนุพงศ์ บุญประกอบ
ครู