กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ

นายอาทิตย์ เคเอส
ครูชำนาญการพิเศษ

นายปานจิตต์ ตั้นเส้ง
ครูชำนาญการพิเศษ

นายมนัส เพชรชูช่วย
ครูชำนาญการพิเศษ

นายนิธิศ วงศ์ตุลาการ
ครู

นายสุเมธ อภัยรัตน์
ครูอัตราจ้าง