กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

นายเสรี สมภูเวช
ครูชำนาญการพิเศษ

นายเสกสิทธิ์ เวชสาร
ครูชำนาญการพิเศษ

นายจักรชัย สายมณี
ครูชำนาญการพิเศษ

นางอนงค์นุช คลอดเพ็ง
ครูชำนาญการ

นายสาโรจน์ ชุมโชติ
ครู

นางสาวสุดา จันทอง
ครู

นายกิตติชัย ท่ากลาง
ครูชำนาญการ

นายณปัญญ์รัฐ ตันสุริยวงศ์
ครูชำนาญการ