กลุ่มงานแนะแนว

นางสาวศิริวรางค์ เพชรศิลป์
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวนิชลักษณ์ สุขสวัสดิ์
ครูชำนาญการพิเศษ

นางกนกลดา รักหอม
ครูชำนาญการ