กลุ่มสาระฯการงานอาชีพ

นางสาวชริญญา เพกกิ้ม

นางสาวนงนุช บุญเรือง

นายสุวิทย์ โอมาก

นายอิศรายศ เมืองโคตร

นางสาวเสาวันดี ชนะเพ็ชร์

นางมลฤดี แสงศรีดำ

นางสาวนันทรัตน์ คงทน

นายพงษ์ศักดิ์ เวชสาร

นายเลอพงค์ แพ่งกุล

นายเอกวัช เพ็ชรเกตุ

นางสาวพัชรี สังข์ทอง

นายป.ภูรินทร์ พรหมนิล