กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นายอิศรายศ เมืองโคตร

นางสาวนงนุช บุญเรือง

นายสมศักดิ์ สุพรรณพงศ์

นายดำรงศักดิ์ ภารพบ

นายสุวิทย์ โอมาก

นางสาวชริญญา เพกกิ้ม

นางสาวเสาวันดี ชนะเพ็ชร์

นางมลฤดี แสงศรีดำ

นางสาวนันทรัตน์ คงทน

นายพงษ์ศักดิ์ เวชสาร

นายเลอพงค์ แพ่งกุล

นายเอกวัช เพ็ชรเกตุ

นางสาวพัชรี สังข์ทอง

นายป.ภูรินทร์ พรหมนิล