กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

นางสาวชริญญา เพกกิ้ม
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวนงนุช บุญเรือง
ครูชำนาญการพิเศษ

นายสุวิทย์ โอมาก
ครูชำนาญการพิเศษ

นายอิศรายศ เมืองโคตร
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวจินตนา แป้นคง
ครูชำนาญการพิเศษ

นายพงษ์ศักดิ์ เวชสาร
ครูชำนาญการ

นางศิริวรรณ เยี่ยมเวช
ครูชำนาญการ

นางสาวพัชรี สังข์ทอง
ครู

นางสาวสุพัตรา ทองเรือง
พนักงานราชการ