กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางแก้วขวัญ มุสิเกตุ
ครูชำนาญการ

นางอุไรวรรณ์ สิตะรุโณ
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวพัชรีย์ จันทร์ทอง
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสุจิตตรา วิชัยดิษฐ์
ครูชำนาญการพิเศษ

นายณัฐพงษ์ บุญธรรม
ครูชำนาญการพิเศษ

นางอัมพร ดวงไสย
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวมนธิชา ทองหัตถา
ครู

นางสาวอัจฉราพร ปรีชาชาญ
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวอวยพร เผาะช่วย
ครูชำนาญการพิเศษ
เบอร์โทร : 082-5455359

นางสาวจุรารัตน์ คงนุ่ม
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวสาวิตรี แซ่โค้ว
ครูผู้ช่วย

นางสาวภัทรธัญมาศ นะนุ่น
ครูชำนาญการ

นางสาวณัฐกฤตา ทองนอก
ครูชำนาญการ

นางสาววรรณิศา มุ้งเทพ
ครูอัตราจ้าง

นางสาวอมรพรรณ กาฬสุวรรณ
ครูอัตราจ้าง

Mr.Joseph Nana Koomson
ครูอัตราจ้าง

Mr.Hovert Magas Orbe
ครูอัตราจ้าง

Mr.Derick Sone Sone
ครูอัตราจ้าง

Mr.Elvis Akwoge Epie
ครูอัตราจ้าง