กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางสาวอวยพร เผาะช่วย
ครู คศ.3

นายรัฐพร จันทวงศ์

นางสาวพัชรีย์ จันทร์ทอง

นางสุจิตตรา วิชัยดิษฐ์

นางสาวโกสม สงพุ่ง

นางวรณัน ฉิมพลี

นายณัฐพงษ์ บุญธรรม

นางสาวณัฐกฤตา ทองนอก

นางสาวมนธิชา ทองหัตถา

นางสาวอัจฉราพร ปรีชาชาญ

นางแก้วขวัญ มุสิเกตุ

นางสาวธฤตา ชนะสิทธิ์

นางสาวจุรารัตน์ คงนุ่ม

นางสาววรรณิศา มุ้งเทพ

นางสาวรติยา รุณหิวา

Mr.Joseph Nana Koomson

Mr.Hovert Magas Orbe

Mr.Derick Sone Sone

Mr.Elvis Akwoge Epie